Πριν προβείτε στο αίτημα εγγραφής σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον κώδικα δεοντολογίας του σωματείου.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Τακτικών Μελών

1.-Αίτηση εγγραφής του Σωματείου.

2.-Φωτ/πια δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.-Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ως διερμηνέας-μεταφραστής-διαπολιτισμικός μεσολαβητής, που να δείχνει την ύπαρξη τουλάχιστον έξι (6) μηνών προϋπηρεσίας στο επάγγελμα. Σε περίπτωση μή ύπαρξης αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας προσκομίσουν βεβαίωση προϋπηρεσίας με τουλάχιστον έξι (6) μήνες απασχόλησης στον χώρο, από τον αντίστοιχο φορέα που τους έχει απασχολήσει.

4.-Βεβαίωση Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη.

5.-Κατάθεση του ποσού εγγραφής, ύψους τριάντα (30) ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου και είκοσι (20) ευρώ για την ετήσια συνδρομή (το ποσό της εγγραφής και η ετήσια εισφορά μπορεί να καταβληθεί σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία της έγκρισης του αιτούντα από τον σύλλογο).

*Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εντός ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησής τους, για την πορεία αυτής. Ενώ μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου μας, σε περίπτωση αποδοχής σας, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στα γραφεία μας για την ολοκλήρωση της διαδιακασίας εγγραφής σας.