Σκοποί

1. Αναβάθμιση του επαγγελματικού μας επιπέδου

Συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, για την κατάρτιση, τη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών μας.

2. Αναγνώρισής μας από το Κράτος

Συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, για την επίσημη αναγνώριση της επαγγελματικής ιδιότητας των μελών μας και τη νομοθετική τους κατοχύρωση.

3. Δημιουργία μητρώου διερμηνέων

Ένας ενιαίος πανελλήνιος κατάλογος με τους επαγγελματίες του κλάδου μας ο οποίος θα τροφοδοτεί τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

4. Βελτίωση συνθηκών εργασίας

Προσπάθεια να εξαλειφθεί το φαινόμενο εκμετάλλευσης, πολύωρης εργασίας, κακών πληρωμών κ.τ.λ., μέσα από διαβουλεύσεις μας με τα αρμόδια Υπουργεία.

5. Προώθηση συμφερόντων και σύσφιξη σχέσεων

Η μελέτη, προστασία, προάσπιση και προώθηση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η σύσφιξη των δεσμών και η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων με τα αντίστοιχα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

6. Εκπροσώπησή μας στην Ε.Ε. και στις λοιπές Τρίτες Χώρες

Δημιουργία αντιπροσωπείας, η οποία θα εκπροσωπεί τον επαγγελματικό μας κλάδο επισήμως στις διεθνείς συναντήσεις.